INFOSEC GLOBAL 2018

INFOSEC GLOBAL KOLKATA 2017 SCHEDULE

B M ZAHID UL HAQUE

DR. GULSHAN RAI

SUSHOBHAN MUKHERJEE

DR. AJEET BAJPAI

VAISHALI BHAGWAT

VAISHALI BHAGWAT

PALLAB GANGULY

GANT REDMON

SANJAY MOHAPATRA

ANUP DEB

DINESH O. BAREJA

DINESH O. BAREJA

DEBASIS SEN

DEBASIS SEN

RITESH BHATIA

RITESH BHATIA

VISHAK RAMAN

VISHAK RAMAN

SHRI. GIGI JOSEPH

SHRI. GIGI JOSEPH

SHRI SHYAMAL DUTTA

SHRI SHYAMAL DUTTA

DR. AMAR PRASAD REDDY

DR. AMAR PRASAD REDDY

MICHAEL JOSEPH

MICHAEL JOSEPH

SHRIKANT SHITOLE

SHRIKANT SHITOLE

RANA PRATAP SIRCAR

RANA PRATAP SIRCAR

PROF. DEBASHIS DE

PROF. DEBASHIS DE

MR. ASHOK SHARMA

MR. ASHOK SHARMA

GAUTAM KAPOOR

GAUTAM KAPOOR

ARIJIT SAMANTA

ARIJIT SAMANTA

DR. AMLAN CHAKRABORTI

DR. AMLAN CHAKRABORTI